Ufìtziu de sa Lìngua Sarda

Ufficio della Lingua Sarda

Su Comunu de Sarrocu impari a is comunus de Domus de Maria, Pula e Santu Perdu, cun su progetu SU SARDU SPAINAU finantziau de sa Regione Autònoma de Sardigna cunforma a sa L.482/99 “Normas in matéria de amparu de is minorias linguísticas stòricas” e a sa L.R. 22/2018, fait sciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi de su 28 de Martzu 2022 e fintzas a su 31 de Martzu 2023 torrat a incarrerai s’atividadi de s'Ufítziu de Língua Sarda.

S'Ufítziu at a essi, po imoi, in smart working su lunis e su giòbia: da oras de is 14.00 a oras de is 18.00. S’operadori at a essi Dot. Salvatore Sarigu ca si podit cuntatai po fintzas a sa mail:
E-mail : ufitziulinguasarda2@gmail.com o a sa pàgina facebook chi sighit: https://www.facebook.com/progetususarduspainau

S’Ufítziu de Língua Sarda est a disponimentu de is Scolas, de is Assótzius, de is Atividadis cumertzialis e artigianalis, de is tzidadinas e tzitadinus chi bolint: fueddai in sardu cun s' Aministratzioni Comunali; apariciai ainas/materialis po is pipius e is piciocheddus; imparai a ligi e scriri in sardu; apariciai ainas/materialis po is atividadis cosa insoru ( es. locandinas, cartellinus o etichetas merceològicas), tenni informatzionis chi pertocant sa língua, is traditzionis e sa stória de sa Sardìnnia.

Fait sciri ca funt obertas is iscritzionis a sa LUDOTECA ESTIVA 2022.

Leggi di più

Iscritzionis abertas fintzas a lunis 18 de argiolas 2022

Leggi di più

Incarrerat oi etotu sa campànnia de Salvamentu in Mari po s’istadi 2022 peri is logus de Perd'e Sali e Porto Columbu.

Leggi di più

BURSA DI STÙDIU REGIONALI (a. s. 2021/2022) BONUS LÌBURUS (a. s. 2022/2023)

Leggi di più

Avisu de publicatzioni bandu dinai poi s Assòtzius Culturalis

Leggi di più

DINAI PO IS IMPRESAS FEMINILIS: TOTUS IS PREGUNTAS A OI

Leggi di più

CALENDÀRIU DE IS POSTATZIONIS AUTOVELOX / TELELASER - MAJU 2022

Leggi di più

CALENDÀRIU DE IS POSTATZIONIS DE AUTOVELOX / TELELASER – AUSTU 2022

Leggi di più

TOTUS IS FUNTZIONALIDADES NOAS PRO SU TZITADINU

Leggi di più

FINAS A 60 ÈUROS PRO ABBONAMENTOS ANNUALES O MENSILES

Leggi di più

BONUS 200 ÈUROS UNA TANTUM: COMENTE AT A FUNTZIONARE S'AMPARU DE SU DECRETU AGIUDOS

Leggi di più