SU SERVÌTZIU MENSA SCOLÀSTICU AT A INGHITZAI LUEGUS.

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

In custas ùrtimas cidas, s’Aministratzioni Comunali at traballau po agatai su tretu giustu, cun sa dita chi cuncordat sa mensa, po fai partiri assumancu su servìtziu me in s’Asilu Niu e a sa scola de s’Infàntzia.

S’oferta nostra dd’ant arrefudada po mori de su nùmeru de is impreadoris, tropu pagus po primitziai su servìtziu.

Difatis, sa Scola Elementari fiat incora chentza de personali ATA e su tempus longu non faiat a ddu incarrerai.

Lunis invècias, gràtzias pruschetotu a su Prèsidi, est lòmpiu su personali ATA pediu e, duncas, fintzas s’autorizatzioni de s’Istitutu a inghitzai su servìtziu de mensa me in sa scola elementari.

In sa giorronada de ariseru, is ufìtzius comunalis, a sa lestra, ant donau comunicatzioni a sa dita e duncas sa spera est de incarrerai su servìtziu luegus.

Is strobus de sa scola funt medas. S’Aministratzioni Comunali traballat dònnia diri impari a is istitutzionis po agatai tretu e assegurai is servìtzius prus fundudus.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023