SEGURESA E AMPARU DE IS DATUS PERSONALIS: SU VADEMECUM

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

Politzia de Stadu e Assòtziu Bancàriu Italianu ant publicau su vademecum nou cun informatzionis profetosas po sa seguresa e s’amparu de is datus personalis.

Si podit castiai da su giassu de sa Politzia Postali su vademecum nou cun consillus chi serbint po tenni sèmpiri artu su livellu de atentzioni po su chi pertocat s’amparu de is datus personalis insoru.

Promòviu da sa Politzia de Stadu e Abi, furnit, in manera simpli e direta, calincunu agiornamentu e maneras bonas po smenguai is fainas de strobu e is cumportamentus a arriscu.

Avatu de furniri is inditus po su cumportamentu de tenni po traballai in seguresa, su vademecum oferrit informatzionis de ita fai chi nc’est una trampa in pei ca si pertocat.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023