TÈSSERA SANITÀRIA: ITA EST E A ITA SERBIT

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

A totus is assistius benit donada da su Servìtziu Sanitàriu Natzionali (SSN) e benit produxa, emìtia e intregada a indonu da su Ministeru de s’Economia e de is Finàntzias cun acòrdiu de su Ministeru a sa Saludi.

Totu is indicos relativos  sunt cuntentas in un'apòsita ghia allegada a su presente Bandu e reperire in sa setzione allegados.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023