TARI 2022: ARRÌCIU DE IS AVISUS DE PAGAMENTU PO MÈDIU DE SA E-MAIL

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023
TARI 2022: ARRÌCIU DE IS AVISUS DE PAGAMENTU PO  MÈDIU DE SA E-MAIL

S’arremonat chi fait a scioberai s’intregu de is Avisus de pagamentu de s’Imposta apitzus de is Refudus (TARI) in formau digitali po mèdiu de su curreu eletrònicu ordinàriu.

Is contribuentis interessaus, ndi podint fai domanda imperendi su mollu a disponimentu in custu giassu etotu a sa pàgina TARI – Domanda de arricidura de is Avisus de Pagamentu bonàrius po mèdia de su curreu eletrònicu|.

Totu is indicos relativos  sunt cuntentas in un'apòsita ghia allegada a su presente Bandu e reperire in sa setzione allegados.

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023