SERVÌTZIU SPIAGGIA DAY 2022 APROVAU S’ELENCU GENERALI DE CHINI ND’AT A GOSAI

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

Si fait sciri chi cun determinatzioni n. 1032 de su 28.06.2022 de su Responsàbili de s’Àrea Polìticas Socialis, est aprovau s’elencu generali de chini at a gosai de su servìtziu Spiaggia Day 2022, cumpriu a cunforma de cantu prevìdiu da su bandu pùblicu passau cun determinatzioni n. 824 de su 26.05.2022 e afatantis da sa Delìbera de Giunta Comunali n. 84 de su 28.06.2022.

Su servìtziu at a essi incarrerau a partiri da lunis 04 de argiolas 2022 fintzas a cenàbara 02 de capudanni 2022 francu sa cida de mesu austu.

Is beneficiàrius amìtius ant a arriciri comunicatzioni uficiali, de sa diri chi is atividadis ant a partiri, da su servìtziu sociali.

Po àterus acrarimentus fait a cuntatai is Ufìtzius de Servìtzius Socialis a su nùmeru de telèfunu 070/90926270 da su lunis a su cenàbara da oras de is 09:00 a oras de is 13.00 oghinò po mèdiu de su curreu a s’indiritzu cristina.murgia@comune.sarroch.ca.it

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023