CALENDÀRIU EVENTUS ATÒNGIU 2022

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

Is assòtzius localis e s’Aministratzioni Comunali cun prexu mannu si faint connosci su programa de su stentu po is giorronadas de cabudanni e ladàmini.

Unu gràtzias de coru a totus is assòtzius e a totus is chi ant traballau cun s’Aministratzioni po sa programatzioni de is eventus.

S’auguraus bonas vacàntzias in su territòriu nostru, cun s’augùriu ca is eventus potzant essi de stentu e de spàssiu mirendi a su benèssiri e sa felicitadi de is tzitadinus e turistas, po fintzas unu partiri torra de importu po is chi funt impinniaus me in is traballus, apustis de annus grai medas po su stentu e su turismu.

Àterus eventus ant a essi promòvius me in is pàginas Facebook de su Comunu e de is assòtzius chi ant a apariciai.

Bonu Atòngiu 2022!

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023