IMPARI BISAUS SU SVILUPU DE SU TERRIRÒRIU

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

S’abetaus giòbia 13 de ladàmini a oras de is 16.30 po s’eventu de primìtziu de s’Arretza Territoriali de Sarrocu.

S’eventu cuncordau da su Comunu at a incingiai sa nàscita de s’Arretza Territoriali de Sarrrocu e at a essi s’inghitzu de unu tretu de importu de cumpartzidura intre is atoris diversus de su territòriu nostru.

S’Arretza territoriali at a ponni in mesu entis pùblicus, siendas, fornidoris de servìtzius sòtziu assistentziali e de benèssiri, atividadis comertzialis, tertzu setori, assòtzius culturalis de su territòriu de Sarrocu.

Unu progetu chi mirat a sa calidadi de vida de dònnia tzitadinu e su benidori sustenìbili de sa comunidadi. S’atobiaus giòbia chi benit in Villa Siotto, in Pratza Republica a Sarrocu!

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023