FUNDUS PNRR PO SA DIGITALIZATZIONI

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Su Comunu de Sarrocu cumpletat sa faina conca sa digitalizatzioni gràtzias a su dinai meda chi at a arriciri da su Pranu Natzionali de Ripresa e Resilèntzia (PNRR).

Totu is indicos relativos  sunt cuntentas in un'apòsita ghia allegada a su presente Bandu e reperire in sa setzione allegados.

Allegati

Fundus PNRR.pdf
(148.76 KB)

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023