DINAI PO SU DIRITU A SU STÙDIU

BURSA DI STÙDIU REGIONALI (a. s. 2021/2022) BONUS LÌBURUS (a. s. 2022/2023)

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Si fait sciri a sa tzitadinàntzia ca funt incarreradas is fainas afatantis po su diritu a su stùdiu po is studiantis:

1. BURSA DI STÙDIU REGIONALI (a. s. 2021/2022)

Po is studiantis de is scolas pùblicas elementaris, mèdias e superioris (francu is chi ant gosau de sa bursa de stùdiu natzionali 2021/2022), chi sa famìllia tenit unu ISEE bàlidu, a cunforma de su D.P.C.M. n° 159/2013, prus bàsciu o aguali a € 14.650,00.

2. BONUS LÌBURUS (a. s. 2022/2023)

Po is studiantis de is scolas mèdias e superioris, ca sa famìllia tenit unu ISEE bàlidu, a cunforma de su D.P.C.M. n° 159/2013, prus bàsciu o aguali a € 20.000,00. Po is maneras de presentai dimanda e is inditus operativus fait a castiai su bandu.

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023