CÀSTIU DE SU RESPETU DE IS LÌMITIS DE VELOCIDADI

CALENDÀRIU DE IS POSTATZIONIS DE AUTOVELOX / TELELASER – AUSTU 2022

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Su Cumandu de is Guàrdias Municipalis faint sciri is logus de positzionamentu de s’autovelox/telelaser .

Totu is indicos relativos  sunt cuntentas in un'apòsita ghia allegada a su presente Bandu e reperire in sa setzione allegados.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023