BANDU PÙBLICU PO DONAI DINAI A CHINI APARÌCIAT MANIFESTADAS SPORTIVAS FATAS ME IN SU TERRITÒRIU COMUNALI ANNU 2022

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

A cunforma de sa delìbera de sa Giunta Comunali n.98 de su 11/08/2022, si fait sciri chi cun determinatzioni n. 1320 de su 30.08.2022 de su Responsàbili de s’Àrea Aministrativa – Servìtziu Sport s’est aprovau su bandu pùblicu po donai dinai a is chi aparìciat manifestadas sportivas me in su territòriu comunali da su 1 de abrili a su 31 de argiolas 2022.

Is assòtzius interessaus funt invitaus a fai dimanda imperendi su mollu alliongiau a custu avisu etotu intra de su 15 de cabudanni a oras de is 13.00.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023