BONUS 200 ÈUROS UNA TANTUM:

BONUS 200 ÈUROS UNA TANTUM: COMENTE AT A FUNTZIONARE S'AMPARU DE SU DECRETU AGIUDOS

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Su providimentu nou de su Guvernu cumprendet unu bonus de 200 èuros, una tantum e chi arribbat diretamente a busta pagat, destinadu a chie balàngiat prus pagu de 35mila èuro s'annu.

Su Cussìgiu de is Ministros de su coladu 2 maju 2022 at aprovadu unu decretu-leghet chi introduit medidas apretosas in matèria de polìticas energèticas natzionales, produtividades de is impresas e atratzione de is investimentos, puru in matèria de polìticas sotziales e de crisi Ucràina.

Totu is indicos relativos  sunt cuntentas in un'apòsita ghia allegada a su presente Bandu e reperire in sa setzione allegados.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023