SERRADA DE IS SCOLAS 12 DE LADÀMINI 2022

Data di pubblicazione:
12 Gennaio 2023

Si fait sciri ca po mori de su TEMPUS MALUS DE COLORI ARÀNGIU su Sìndigu at inditaus ca po sa dii de su 12 de ladàmini, is struturas scolàsticas de dònnia genia, ca nci funt me in su territòriu, ant a abarrai serradas, fintzas s’asilu niu.

Custus inditus funt necessàrius po mori de sa temporada ca nd’est lompendi e chi at a durai po su mengianu intreu e su mericeddu, cun pròira meda.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023