SALVAMENTU IN MARI A PERD’E SALI E PORTO COLUMBU

Incarrerat oi etotu sa campànnia de Salvamentu in Mari po s’istadi 2022 peri is logus de Perd'e Sali e Porto Columbu.

Data di pubblicazione:
09 Gennaio 2023

Su progetu at a durai duus mesis e at a coberri sa stagioni estiva fintzas a is primus de cabudanni.

Sa comunicatzioni de su finanziamentu de sa Regioni de Sardigna (giai 13 milla èurus) est lòmpiu a s’acabu de sa cida passada e s’aciungit a su dinai postu da su comunu (20milla èurus). Custu at permìtiu de apariciai su servìtziu po duus mesis a partiri de oi.

Sa dita incarrigada de su servìtziu est sa Karalis Rescue Onlus, Assòtziu cun esperèntzia manna in su setori chi improntat su matessi servìtziu in àterus logus de Sardìnnia, po fintzas Casteddu e Aristanis.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 09 Gennaio 2023